SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/004 | 5000 Szolnok, Bán utca 9.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Impresszum

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás 
(az Egységes Digitális Információs Rendszerben (EDIR) tárolt személyes adatokkal 
kapcsolatos adatkezeléshez) 


A Szolnoki Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: (GDPR), előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Egységes Digitális Információs Rendszerben (EDIR) tárolt személyes adatokkal kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 
Név: Szolnoki Szakképzési Centrum 
Székhely: 5000 Szolnok, Baross utca 37/A. 
Honlap: www.szolmusz.hu
E-mail: centrum@szolmusz.hu
Telefon: +36-56-425-844, 
Képviseli: Kalmár Andrea főigazgató és Hicsó György kancellár 
Telephelyei: 

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum 5000 Szolnok, Baross utca 37.
Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola 5000 Szolnok, Bán utca 9. 
Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és 
Faipari Technikum és Szakképző Iskola
5000 Szolnok, Petőfi utca 1. 
Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.
Szolnoki SZC Klapka György Technikum és 
Szakképző Iskola
5100 Jászberény, Hatvani út 2. 
Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum 5052 Újszász, Dózsa György út 23.
Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző 
Iskola és Kollégium
5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 
Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző 
Iskola és Kollégium
5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1. 
Szolnoki SZC Kreatív Technikum és 
Szakképző Iskola
5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14. 
Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási 
Nyelvű Technikum
5000 Szolnok, Baross utca 43. 
Szolnoki SZC Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző 
Iskola
5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2. 

 
A CENTRUM ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 
dr. Nagy Ágnes, dpo@szolmusz.hu, +36-30-998-4473 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A képzésre történő előjelentkezés során a jelentkezők értesítése, tájékoztatása a képzés részleteiről, valamint a képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok előkészítése. 


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
- a GDPR 6. cikk (l) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulása 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE: 
A Centrum adatfeldolgozót nem vesz igénybe, adatfeldolgozás nem történik. 


AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

  • IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt, mint a rendszer létrehozója, üzemeltetője 
  • Felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait tartalmazó képzési dokumentumokba. 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
Azon adatkezelések esetében, amelyhez a Centrum a jelentkező hozzájárulását kéri, az adatkezelés időtartama a jelentkező és a Centrum között fennálló kapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg a jelentkező a hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben a jelentkező nem létesít tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyt, úgy a jelentkező és a Centrum között a kapcsolat megszűnik. Az adatkezelés a jelentkező által a személyes adatok megadásával veszi kezdetét. A jelentkező által önkéntesen megadott személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, amennyiben a jelentkező az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, kivéve, ha az adatok további kezelése más célból és jogalapon valósul meg (pl. jogi kötelezettség teljesítése, jogi igények érvényesítése, kutatási, statisztikai célú adatkezelés), vagy a jelentkező és Centrum közötti kapcsolat megszűnik. Az adatok törlésével az adatkezelés véget ér. 


AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
Az előjelentkezés során a jelentkezőktől az alábbi adatok kerülnek bekérésre: 
Képzés típusa* 
Képzés neve 
Jelentkező neve* 
Születéskori neve* 
Anyja születéskori neve* 
Nem* 
Születési hely* 
Születési idő* 
Állampolgárság* 
Legmagasabb iskolai végzettség 
Okmány típusa* 
Okmány száma* 
Adóazonosító jel* 
Tartózkodási engedély száma 
Oktatási azonosító 
Diákigazolvány száma 
TAJ száma 
Ország* 
Irányítószám* 
Település neve* 
Közterület neve* 
Közterület jellege* 
Házszám* 
Emelet 
Ajtó 
E-mail cím* 
Telefonszám* 
Fenti személyes adatok kezelése a képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok előkészítéséhez szükségesek, valamint segítik a jelentkezők értesítését és tájékoztatását a képzés részleteiről. 


AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 
A Centrum tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően 
az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
- visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását (ha a jogalap a hozzájárulás) 
- kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Centrumnak már nincs rá szüksége, 
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
- tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, (ha a jogalap a közérdek, a közhatalmi jogosítvány vagy a jogos érdek) 
- élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha a jogalap a hozzájárulás vagy a szerződés)


A Centrum törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Centrumnak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Centrum erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Centrumunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Centrumunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot! 


Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a Centrum Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 8. fejezetében olvashatja, amely Szabályzat elérhető a Centrum honlapján (www.szolmusz.hu) és a Centrum székhelyén is.


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok, Bán utca 9.

Telefon: +3656341710

E-mail: baross@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/004

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000777


2024Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola